KONTROLLI I ABS-IT - AUTOMJETET ME SISTEM TË PAJISUR PARAPRAKISHT

SHËRBIMET

Kontrolli i ABS-it - Automjetet me sistem të pajisur paraprakisht

Çertifikata lëshohet prej Qendrës e Kontrollit Teknik (KTEO), pas inspektimit të pjesshëm vullnetar të sistemit kompjuterik të frenimit.

Për të kryer këtë kontroll, një deklaratë me përgjegjësi dorëzohet të ligjit nr. 1599/1986, të nënshkruar nga Tekniku i autorizuarpër instalimin e një sistemi ABS(sistemi kundër bllokimit gjatë frenimit), që vërteton ndër të tjerave se automjeti mban si pajisje sistemin kundër kyçjes gjatë frenimit.

Dokumentet mbështetëse për kryerjen e kontrollit të pjesshëm vullnetar

Para se të fillojë kontrolli i pjesshëm vullnetar, pronari i automjetit apo përfaqësuesi i tij:

Duhet të paraqesë:

 • Kërkesë për kryerjen e kontrollit të pjesshëm vullnetar

 • Deklarata me përgjegjësi konform ligjit 1599/1986 nënshkruar nga Tekniku instalues i autorizuar

Demonstron:

 • Lejen e qarkullimit të automjetit ose Çertifikatën doganore e regjistrimit për automjetet e përdorura në vendin tonë para vitit 2009

 • Çertifikata e Kontrollit Teknik , në të cilën nuk janë shënuar mangësi serioze ose të rrezikshme.

 • Fatura përkatëse për pagesën e përcaktuar për përmbushjen e kontrollit të pjesshëm vullnetar.

Kryerja e një kontrolli të pjesshëm vullnetar tësistemit e frenimit

 • kryhet kontrolli teknik i sistemit të frenimit të automjetit

 • kryhet krahasim/ verifikimi:

  • Që automjeti i kontrolluar është automjeti që përshkruhet në Lejen e Qarkullimit (mjeti në qarkullim) ose në Çertifikatën e regjistrimit (automjeti pa klasifikim kombëtar),Lejen e Qarkullimit e huaj ose Listën e printuar prej fabrikës së prodhuesit dhe Deklaratën me përgjegjësi prej Teknikut Instalues të autorizuar .

  • Që ABS(sistemi kundër bllokimit gjatë frenimit) që përshkruhet në Deklaratën me përgjegjësi nga Instaluesi i miratuarpër ABS është e instaluar në mjetin, edhe që përbërësit e saj, ata që janë të qasshme vizualisht, janë identifikuar në automjetin dhe që funksionojnë llambat paralajmëruese duke treguar funksionet normale të sistemit Në rast kombinimi mjetesh, duhet të kontrollohet edhe nëse funksionojnë llambat paralajmëruese të rimorkios mbi mjetin kryesor. Kontrolli bëhet me sy.

  • Që lidhjet elektrike me një mjet rimorkiues apo rimorkio, të përshkruara në deklaratat me përgjegjësi janë të instaluara nëpër automjetet dhe janë të llojit të përshkruar.

Nëse nuk gjenden mangësi serioze apo të rrezikshme në përshkrimin teknik të sistemit të kompjuterizuar të automjetevedhe të verifikimeve të paragrafit të mëparshëm, lëshohet Çertifikata në (3) kopje- një për mbajtësin të automjetit, një për shërbimin kompetent të transportit dhe komunikimit të të Qarkut, që do të lëshojë Çertifikatën e Regjistrimit, edhe një për arkivin e Qendrës së Kontrollit Teknik të automjeteve.

Pronari i automjetit që mban sistemin ABS të para-instaluar, dorëzon në shërbimin kompetent të transportitdhe komunikimit të Qarkut, përkatësisht dokumentet mbështetëse, të përmendura në nën-paragrafin. Shërbimi në vazhdim lëshon Çertifikatë Regjistrimi (për mjetin në qarkullim) ose Çertifikatën e parë të Regjistrimit (në rastin e automjetit pa numra regjistrimi).

Në këto Çertifikata shtohet nocioni përkatës: ‘SISTEME ABS ... TË MIRATUARA …’ ( shënimi i nënvizuar shtohet nga Shërbimi)

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.