ΕΛΕΓΧΟΣ ABS - ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος ABS - οχήματα με προεγκατεστημένο σύστημα

Η βεβαίωση εκδίδεται από το ΚΤΕΟ, μετά από μερικό εκούσιο έλεγχο του συστήματος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ, που βεβαιώνει εκτός των άλλων ότι το όχημα φέρει Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης εκ κατασκευής.

Δικαιολογητικά για τη διενέργεια του μερικού εκουσίου ελέγχου

Πριν από την έναρξη του μερικού εκουσίου ελέγχου, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του :

Υποβάλλει:

 • Αίτηση για τη διενέργεια μερικού εκουσίου ελέγχου

 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης

Επιδεικνύει:

 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν το 2009

 • Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις

 • Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο ειδικό τέλος για τη διενέργεια του μερικού εκουσίου ελέγχου

Διενέργεια μερικού εκουσίου ελέγχου του συστήματος πέδησης

 • Διενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήματος πέδησης του οχήματος

 • Διενεργείται έλεγχος επαλήθευσης:

  • Ότι το ελεγχόμενο όχημα είναι το περιγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του (κυκλοφορούν όχημα) ή στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (ανάριθμο όχημα), την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή τον έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής και στην Υπεύθυνη Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνίτη τοποθέτησης.

  • Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ υπάρχει στο όχημα, ότι τα δομικά του στοιχεία, όσα είναι οπτικά προσπελάσιμα, αναγνωρίζονται στο όχημα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν δηλώνοντας κανονική λειτουργία του συστήματος. Στις περιπτώσεις συνδυασμών οχημάτων ελέγχεται και η λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυμ/νου επί του ρυμουλκού. Ο έλεγχος είναι οπτικός.

  • Ότι η ηλεκτρική συνδεσμολογία με ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο που περιγράφεται στις υπεύθυνες δηλώσεις είναι τοποθετημένη στα οχήματα και είναι του περιγραφόμενου τύπου.

Εφόσον δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον τεχνικό έλεγχο του συστήματος πέδησης του οχήματος και κατά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, η βεβαίωση εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

Ο κάτοχος του οχήματος με ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά αυτού του εδαφίου. Η υπηρεσία στη συνέχεια εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας (σε κυκλοφορούν όχημα) είτε πρώτη άδεια κυκλοφορίας (σε ανάριθμο όχημα).

Στις άδειες αυτές προστίθεται η παρατήρηση: «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.....ABS…» (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία).

Άλλες Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.