KONTROLL I MJETEVE ME DY RROTA

SHËRBIMET

Kontroll i mjeteve me dy rrota (të gjitha kategoritë e motoçikletave mbi 50 metra kub)

 • INSPEKTIMI VIZUAL

  Krahasim i të dhënave të automjetit / Sistemi i frenimit / Sistemi i drejtimit / Timoni, boshti i drejtimit të timonit dhe timoni i drejtimit të motorit/ Dritat e gjata dhe dritat e shkurtra/ Dritat të pozicionit para dhe mbrapa/ Dritat e shkurtra / Dritat e frenimit / Dritat e sinjalit për ndryshim drejtimi / Dritat e sinjalit të alarmit/ Dritat e ndriçimit të targës / Reflektorët, sinjalizim për dukshmërinë dhe sinjalizim për mosdukshmërinë nga mbrapa / Llambat e posaçme e të domosdoshme për pajisjet e ndriçimit / Akset / Rrotat dhe Gomat / Sistemi i Amortizimit / Shasia dhe aksesorët e shasisë / Aksesorë të tjerë

 • INSPEKTIMI I SISTEMIT TE FRENIMIT

  Prova kryhet me njehsorin e frenimit dhe kontrollon performancën e përgjithshme të sistemit të frenimit dhe variancën e forcave të frenimit gjatë rrotullimit të plotë të rrotave (ovaliteti).

 • INSPEKTIMI I DRITAVE

  Duke përdorur fotometrin, përcaktohet nëse shenjëstrimi i dritave dhe intensiteti i rrezes të dritave të gjata dhe të shkurtra janë brenda kufijve të përcaktuar.

 • INSPEKTIMI I NIVELIT TË GAZRAVE TË SHKARKUARA

  Përmes analizuesit të gazrave të shkarkuara kontrollohet nëse shkarkimet e gazrave të automjeteve me benzinë ose me gaz tejkalojnë nivelet e specifikuara nga fabrika. Ndotësit e matur nga analizuesi i gazrave të shkarkimit janë: monoksidi i karbonit (CO) dhe hidrokarburet (HC).

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.