INSPEKTIM I VEÇANTË PËR MIRATIMIN E MODIFIKIMIT TË IMPIPANTIT LPG

SHËRBIMET

Miratim i modifikimit për shkak të instalimit të sistemit

Pas instalimit të sistemit LPG në automjetin, pra të pajisjeve dhe instrumenteve që bëjnë të mundur përdorimin e LPG për lëvizje, nga Kompania e Kontrollit të Sigurimit Teknik [K.T.E.O.] lëshohet një miratim mbi modifikimin prej Qendrës së Kontrollit të Sigurimit Teknik [K.T.E.O.].

Data e kryerjes e modifikimit është ajo e përmendur në deklaratën e përgjegjësisë të Instaluesit të impiantit LPG. Deklarimi i instalimit të impiantit LPG duhet të kryhet brenda afatit njëmujor nga data e instalimit.

Në rast se automjeti dërgohet për kontroll pas afatit njëmujor nga data e kryerjes së modifikimit, Shërbimi kompetent i Transportit dhe Komunikimit të Rajonit lajmërohet në të njëjtën ditë, sepse përbën një ndryshim të karakteristikave kryesore të automjetit dhe duhet të deklarohet brenda një muaji.

DOKUMENTACIONI I DUHUR

 • Kërkesë

  për kryerjen e kontrollit të veçantë të modifikimit, Leja e Qarkullimit, Kartë identiteti ose Leje Drejtimi të shoferit, Pasqyrë e vlefshme të Kontrollit Teknik të Automjetit nëse automjeti mban këtë obligacionin, Deklaratë me Përgjegjësi e hartuar prej Instaluesit të impiantit LPG.

  Nënvizohet se data e kryerjes së modifikimit prej Teknikut përgjegjës duhet të jetë e njëjta me datën e lëshimit të faturës për instalimin e impiantit për lëvizje të automjetit me LPG

 • Faturë 

  origjinale për shitjen e materialeve dhe faturë origjinale për ofrimin e shërbimeve duke shënuar mbi to edhe numrin e qarkullimit të automjetit, nga të cilat do të evidentohet se të gjitha materialet janë të reja

 • Fotokopje 

  e noterizuar të deklaratës së huaj së konformitetit, fotokopje e noterizuar të përkthimit të saj dhe plani i instalimit të saj, nëse është automjet me katalizator.

Gjatë kontrollit të veçantë teknik të automjetit të modifikuar, në lidhje me instalimin e sistemit LPG, inspektimet e mëposhtme kryhen nga Qendra e Kontrollit të Sigurimit Teknik [K.T.E.O.]

 • Kontrollohet nëse janë instaluar pjesët përbërëse që janë të nevojshme për sistemet LPG, përbërësit që përdoren janë aprovuar dhe mbajnë shënimin e një përbërësit për përdorim LPG, pasi edhe nëse secili rezervuar karburanti mban mbi të sinjalizimin e detyrueshëm me të dhënat specifike, të lexueshme dhe të pashlyeshme.
 • Kontrollohet gjithashtu nëse sistemet, pajisjet dhe komponentët e destinuar për modifikimin e automjeteve për përdorim LPG, janë të pranueshme prej Departamentit të Teknologjisë në Ministrinë.
 • Inspektimet vizuale kryhen në të gjitha komponentët e instalimit
 • Kryhet kontrolli i gazrave të shkarkuara të automjetit në përputhje me dispozitat e vlefshme, që zbatohen gjatë kontrollit teknik periodik.

Nëse nuk janë gjetur devijime nga standardet e inspektimeve të mësipërme, lëshohet një Vendim që miraton konvertiminin teknkik, i cili lëshohet në tre (3) kopje, një për pronarin e automjetit, një për Shërbimin kompetent të Transportit dhe Komunikimit të Njësisë Rajonale, që do të lëshojë Lejen e qarkullimit të re edhe një për arkivin e Kompanisë të Kontrollit të Sigurimit Teknik [K.T.E.O.].

Kompania e Kontrollit të Sigurimit Teknik [K.T.E.O.] që kreu inspektimin e veçantë teknik të automjetit për shkak të instalimit të një impianti LPG, i dërgon Shërbimit kompetent të Transportit dhe Komunikimit të Njësisë Rajonale:

procesverbalin e miratimit të modifikimit

deklaratën e përgjegjësisë në përputhje me dispozitat e nenit 8 të Ligjit nr. 1599/1986, të redaktuar prej Teknikut të ngarkuar me modifikimin e automjetit

Shërbimi kompetent i Transportit dhe Komunikimit të Njësisë Rajonale lëshon Lejen e re të Qarkullimit, duke përfshirë mbi të: lëndë djegëse e përdorur është LPG

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.