KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

SHËRBIMET

Kontrolli teknik vullnetar (kontroll teknik vullnetar i gjendjes teknike të mjetit)

  • Kontrolli teknik vullnetar i mjeteve të regjistruara në vendin tonë kryhet në një ose më shumë nga sistemet e tyre.
  • Kontrolli teknik vullnetar nuk kryhet në një automjet, pronari i të cilit ishte i detyruar t'i nënshtrohej kontrollit teknik periodik edhe mjeti nuk ishte pajisur me një Pasqyrë të Kontrollit Teknik. Në këtë rast automjeti i nënshtrohet një kontrolli teknik të plotë periodik.
  • Para fillimit të Kontrollit Teknik Vullnetar te çdo automjeti, pronari i tij ose përfaqësuesi ligjor duhet: të paraqesë një kërkesë duke deklaruar se dëshiron një kontroll teknik vullnetar të automjetit të tij në një ose më shumë nga sistemet e tij ose në të gjitha sistemet.
  • Të paraqesë të dhënat e mëposhtme: Lejen e qarkullimit të automjetit, Pasqyrën e Inspektimit Teknik, nëse automjeti kishte detyrimin përkatës prej ligjit, Kartën e identitetit të personit që sjell automjetin ose çdo lloj informacioni tjetër që mund të pranohet ndryshe për identitetin e pronarit.
  • Sistemet që inspektohen gjatë kontrollit vullnetar. Mangësi vizuale, Kontrollimi i gazrave të shkarkuara, Kontrollimi i drejtvendosjes, Kontrollimi i sistemit të amortizatorëve, Kontrollimi i sistemit të frenimit, Kontrollimi i sistemit të ndriçimit.
  • Pas përfundimit të inspektimit teknik vullnetar: Lëshohet një Çertifikatë të Inspektimit Teknik Vullnetar, në të cilën: Plotësohen të dhënat e automjetit, të pronarit të tij ose të përfaqësuesit të tij ligjor edhe data e kryerjes së kontrollit. Si rezultat, shprehja "pa mangësi" ose me “mangësi dytësore" shkruhet sipas rastit. Sa i përket llojit të inspektimit, sqarohet "Kontroll teknik vullnetar". Shënohen të gjitha mangësitë e gjetura. Nuk shënohet data për Kontrollin e ardhshëm. Në hapësirën e vërejtjeve shënohet fraza: “Kontroll teknik vullnetar”.

Kjo llojë Çertifikate nuk përbën një Pasqyrë Zyrtare të Inspektimit Teknik. Nuk bashkëngjitet në targën e pasme të automjetit Ngjitësi i Inspektimit Teknik.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.