KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

SHËRBIMET

Kontrolli teknik vullnetar (kontroll teknik vullnetar i gjendjes teknike të mjetit)

  • Kontrolli teknik vullnetar i mjeteve të regjistruara në vendin tonë kryhet në një ose më shumë nga sistemet e tyre.
  • Kontrolli teknik vullnetar nuk kryhet në një automjet, pronari i të cilit ishte i detyruar t'i nënshtrohej kontrollit teknik periodik edhe mjeti nuk ishte pajisur me një Pasqyrë të Kontrollit Teknik. Në këtë rast automjeti i nënshtrohet një kontrolli teknik të plotë periodik.
  • Para fillimit të Kontrollit Teknik Vullnetar te çdo automjeti, pronari i tij ose përfaqësuesi ligjor duhet: të paraqesë një kërkesë duke deklaruar se dëshiron një kontroll teknik vullnetar të automjetit të tij në një ose më shumë nga sistemet e tij ose në të gjitha sistemet.
  • Të paraqesë të dhënat e mëposhtme: Lejen e qarkullimit të automjetit, Pasqyrën e Inspektimit Teknik, nëse automjeti kishte detyrimin përkatës prej ligjit, Kartën e identitetit të personit që sjell automjetin ose çdo lloj informacioni tjetër që mund të pranohet ndryshe për identitetin e pronarit.
  • Sistemet që inspektohen gjatë kontrollit vullnetar. Mangësi vizuale, Kontrollimi i gazrave të shkarkuara, Kontrollimi i drejtvendosjes, Kontrollimi i sistemit të amortizatorëve, Kontrollimi i sistemit të frenimit, Kontrollimi i sistemit të ndriçimit.
  • Pas përfundimit të inspektimit teknik vullnetar: Lëshohet një Çertifikatë të Inspektimit Teknik Vullnetar, në të cilën: Plotësohen të dhënat e automjetit, të pronarit të tij ose të përfaqësuesit të tij ligjor edhe data e kryerjes së kontrollit. Si rezultat, shprehja "pa mangësi" ose me “mangësi dytësore" shkruhet sipas rastit. Sa i përket llojit të inspektimit, sqarohet "Kontroll teknik vullnetar". Shënohen të gjitha mangësitë e gjetura. Nuk shënohet data për Kontrollin e ardhshëm. Në hapësirën e vërejtjeve shënohet fraza: “Kontroll teknik vullnetar”.

Kjo llojë Çertifikate nuk përbën një Pasqyrë Zyrtare të Inspektimit Teknik. Nuk bashkëngjitet në targën e pasme të automjetit Ngjitësi i Inspektimit Teknik.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.