KONTROLL ABS - VENDOSJA E MEVONSHME

SHËRBIMET

Kontroll ABS - Vendosja e mevonshme

Pas montimit të sistemit ABS(sistemi kundër bllokimit gjatë frenimit) dhe lëshimit të një Çertifikate të përshtatshme prej një Instalues të autorizuar dhe konfirmimit të funksionimit të duhur prej një Inspektorit Teknik, përkatësisht, kryhet kontrolli teknik specifik prej Qendrës së Kontrollit Teknik të automjeteve (KTEO), që përcaktohet si modifikim, në mënyrë që të verifikohet se sistemi kundër kyçjes së frenimit është instaluar mbi automjetin sipas udhëzimeve të përshkruara në Çertifikatat, dhe të lëshohet Çertifikatë përkatëse prej Qendrës së Kontrollit Teknik të automjeteve (KTEO).

Dokumentet mbështetëse për kryerjen e kontrollit specifik për modifikimin

Para fillimittë kontrollit specifik mbi automjetin në fjalë,për arsye të instalimit të mëvonshëm mbi të, pronari i mjetit ose përfaqësuesi i tij duhet:

Të paraqesë:

 • Kërkesë

  për kryerjen e kontrollit specifik për modifikimin

 • Deklaratën

  për instalimin e drejtë bashkë me dokumentat mbështetëse (skicë e detajuar dhe aprovimi që do provohetnga organi përkatës i certifikuar, që do të shoqërojë Çertifikatën e ABS(sistemit kundër bllokimit gjatë frenimit)

 • Çertifikatën

  e funksionimit të rregullt prej një Inspektori të autorizuar.

Demonstron:

 • Lejen

  e qarkullimit të automjetit ose Çertifikatën doganore e regjistrimit për automjetet e përdorura në vendin tonë para vitit 2009

 • Çertifikatën e Kontrollit Teknik,

  në të cilën nuk janë shënuar mangësi serioze ose të rrezikshme.

 • Faturën

  që dokumentohet se personi ka paguar kuponin përkatës për kryerjen e kontrollit të veçantë të modi-fikimit të autorizuar mbi mjetin rrugor.

 • Faturën origjinale

  e blerjes dhe faturën origjinale të instaluesit mbi automjetin e referuar. Nga faturat të mëparshme dokumentohet se mbi automjetin është instaluar një sistem ABS (RETROFIT KIT) dhe do shënohet numri i Çertifikatës së Regjistrimit të mjetit (për makinat në qarkullim) ose numrin e shasisë për mjetet e kate-gorive të tjera.

Realizim të kontrollit specifik e instalimit të mëvonshëm në automjetin

 • kryhet kontrolli teknik

  i sistemit të frenimit të automjetit

 • Bëhet krahasimi i të dhënave identifikuese të mjetit:

  • Që automjeti i kontrolluar

   është automjeti i përshkruar në Çertifikatën e Regjistrimit ose në Çertifikatën e regjistrimit fillestar dhe në Çertifikatat e instalimit të rregullt dhe funksionimit të mirë.

  • Që sistemi (sistemit kundër bllokimit gjatë frenimit)

   që përshkruhet në Vërtetimet e mësipërme, nëpër diagramin e detajuar dhe aprovimin e tipit konkret është ngjitur në automjetin, se komponentët e tij (ato që janë të qasshme në shikim të parë) janë identifikuar në mjetin dhe se llambat paralajmëruese funksionojnë siç tregohet në Çertifikatën e instalimit të rregullt për funksionimin normal të sistemit. Në rast kombinimi mjetesh, duhet të kontrollohet edhe nëse funksionojnë llambat paralajmëruese të rimorkios mbi mjetin kryesor. Kontrolli bëhet me sy.

  • Se lidhja elektrike

   me mjetin tërheqës ose rimorkion, të përshkruara në Çertifikatat e instalimit të rregullt janë të instaluara në automjetet përkatëse dhe janë e llojit të përshkruar.

Nëse nuk u gjetën gjatë kontrollimit mangësi të rrezikshme apo serioze gjatë kontrollimit teknik i sistemit të frenimit të automjetit dhe nga verifikimi i instalimit të elementeve të paragrafit të mëparshëm nuk është shënuar asgjë më specifike prej ligjit Çertifikata lëshohet në tre (3) kopje, një për pronarin e automjetit, një për Shërbimin Kompetent të Transportit dhe Komunikimit të Prefekturës që do të lëshojë Lejen e Qarkullimit të re dhe një për arkivin e Qendrës së Kontrollit Teknik të automjeteve (KTEO).

Pronari i automjetit në të cilin është vendosur më vonë sistemi ABS paraqet Çertifikatën e lëshuar nga KTEO sipas protokollit te Shërbimi Kompetent i Transportit dhe Komunikimit të Prefekturës, i cili lëshon një tjetër Leje Qarkullimi me shtimin e vërejtjes përkatëse:

 • 'MODIFIKIM I MIRATUAR - INSTALIM SISTEMI ABS (nënvizimi bëhet nga Shërbimi).

 • 'MODIFIKIM I MIRATUAR – ABS në .... BOSHTI’ (nënvizimi bëhet nga Shërbimi) nëraste me sisteme të përbash-këta fremini.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.