INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I MJETEVE LPG

SHËRBIMET

Inspektimi periodik teknik i mjeteve LPG

Gjatë kontrollit teknik periodik të një automjeti, që përdor LPG si lëndë djegëse, Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) që kryen inspektimin duhet të kërkojë nga Departamenti kompetent i Transportit dhe Komunikimit të Rajonit ose nga Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO), ku është bërë miratimi fillestar teknik i modifikimit, një fotokopje e deklaratës origjinale së përgjegjësisë të modifikimit të Inxhinierit Instaluesit.

Nëse deklarata e mësipërme fillestare me përgjegjësi nuk është e mundur të paraqitet, një deklaratë përgjegjësie e funksionimit të mirë paraqitet nga pala e interesuar prej një Teknikut të autorizuar për sistemet LPG, e cila nuk nevojitet të mbajë datën e inspektimit prej Teknikut përgjegjës më shumë se një muaj nga data e paraqitjes së automjetit për kontroll teknik.

  • INSPEKTIMI I VEÇANTË TEKNIK I LPG PAS ZËVENDËSIMIT TË NJËRIT PREJ PËRBERËSVE KRYESORË

Në rast të zëvendësimit të njërit prej përbërësit kryesorë të sistemit, pra të rezervuarit, të avulluesit dhe / ose zvogëluesit të presionit (lung) nëse ka, ose të njësisë së kontrollit elektronik, kryhet përsëri kontroll i veçantë teknik për miratimit e modifikimit.

Në këtë rast, nuk duhet lëshuar nga Shërbimi kompetent i Transportit dhe Komunikimit të Njësisë Rajonale e Lejes së Qarkullimit së re. Paraqitet një deklaratë përgjegjësie prej Instaluesit të impiantit LPG. Nënvizohet se data e kryerjes së modifikimit prej Tekniku përgjegjës duhet të jetë e njëjta me datën e lëshimit të faturës për çmontimin e sistemit LPG.

  • KLASIFIKIMI I AUTOMJETEVE TË PËRDORURA, QË MBAJNË IMPIANTE LPG PËR QARKULLIMIN E TYRE

Është e mundur të klasifikohen mjetet e importuara si të përdorura në vend dhe përdorin si lëng djegëse LPG (me shënimin përkatës te Çertifikata e Doganës), nëse është lëshuar një Leje të tillë ose nga Leja e Qarkullimit e huaj rezulton se karburanti i përdorur është LPG. Në këtë rast dhe para se të kryhet kontrolli teknik i parashikuar, firmoset një deklaratë përgjegjësie prej një Instalues të impianteve LPG. Deklarata e përmendur do të tregojë në vend të numrit të regjistrimit, fabrikën e prodhimit, kategorinë e makinës dhe numrin e shasisë së automjetit. Nëse pajisjet e instaluara nuk njoftohen prej Shërbimit jonë, Tekniku përgjegjës do të rendisë për secilin përbërës detajet e tij (p.sh. lloji, fabrika), nëse ka. Pastaj automjeti paraqitet në Qendrën e Kontrollit Teknik (KTEO) për kontrollin përkatës teknik. Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) lëshon Pasqyrën e Inspektimit Teknik me vërejtjen "Mban impiant LPG sipas deklaratës së bashkangjitur së përgjegjësisë..." duke bashkangjitur dhe legalizuar Deklaratën e mësipërme të përgjegjësisë, dokument mbështetës i domosdoshëm për regjistrimin e automjetit.

  • MJETE TË REJA ME LËNG DJEGËSE POR EDHE ME LPG

Pronari i automjetit do të paraqesë te Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) para inspektimit të parë periodik një Çertifikatë të importuesit zyrtar të automjetit, në të cilën do të referohen përbërësit e sistemit LPG, të instaluar në automjetin, si dhe numrat e aprovimit të tij. Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) do t'i lëshojë një fotokopje të Çertifikatës së mësipërme palës së interesuar, e cila duhet ta paraqesë atë prapë te Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) në çdo inspektim periodik të mëtejshëm të automjetit.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.