INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I MJETEVE LPG

SHËRBIMET

Inspektimi periodik teknik i mjeteve LPG

Gjatë kontrollit teknik periodik të një automjeti, që përdor LPG si lëndë djegëse, Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) që kryen inspektimin duhet të kërkojë nga Departamenti kompetent i Transportit dhe Komunikimit të Rajonit ose nga Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO), ku është bërë miratimi fillestar teknik i modifikimit, një fotokopje e deklaratës origjinale së përgjegjësisë të modifikimit të Inxhinierit Instaluesit.

Nëse deklarata e mësipërme fillestare me përgjegjësi nuk është e mundur të paraqitet, një deklaratë përgjegjësie e funksionimit të mirë paraqitet nga pala e interesuar prej një Teknikut të autorizuar për sistemet LPG, e cila nuk nevojitet të mbajë datën e inspektimit prej Teknikut përgjegjës më shumë se një muaj nga data e paraqitjes së automjetit për kontroll teknik.

  • INSPEKTIMI I VEÇANTË TEKNIK I LPG PAS ZËVENDËSIMIT TË NJËRIT PREJ PËRBERËSVE KRYESORË

Në rast të zëvendësimit të njërit prej përbërësit kryesorë të sistemit, pra të rezervuarit, të avulluesit dhe / ose zvogëluesit të presionit (lung) nëse ka, ose të njësisë së kontrollit elektronik, kryhet përsëri kontroll i veçantë teknik për miratimit e modifikimit.

Në këtë rast, nuk duhet lëshuar nga Shërbimi kompetent i Transportit dhe Komunikimit të Njësisë Rajonale e Lejes së Qarkullimit së re. Paraqitet një deklaratë përgjegjësie prej Instaluesit të impiantit LPG. Nënvizohet se data e kryerjes së modifikimit prej Tekniku përgjegjës duhet të jetë e njëjta me datën e lëshimit të faturës për çmontimin e sistemit LPG.

  • KLASIFIKIMI I AUTOMJETEVE TË PËRDORURA, QË MBAJNË IMPIANTE LPG PËR QARKULLIMIN E TYRE

Është e mundur të klasifikohen mjetet e importuara si të përdorura në vend dhe përdorin si lëng djegëse LPG (me shënimin përkatës te Çertifikata e Doganës), nëse është lëshuar një Leje të tillë ose nga Leja e Qarkullimit e huaj rezulton se karburanti i përdorur është LPG. Në këtë rast dhe para se të kryhet kontrolli teknik i parashikuar, firmoset një deklaratë përgjegjësie prej një Instalues të impianteve LPG. Deklarata e përmendur do të tregojë në vend të numrit të regjistrimit, fabrikën e prodhimit, kategorinë e makinës dhe numrin e shasisë së automjetit. Nëse pajisjet e instaluara nuk njoftohen prej Shërbimit jonë, Tekniku përgjegjës do të rendisë për secilin përbërës detajet e tij (p.sh. lloji, fabrika), nëse ka. Pastaj automjeti paraqitet në Qendrën e Kontrollit Teknik (KTEO) për kontrollin përkatës teknik. Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) lëshon Pasqyrën e Inspektimit Teknik me vërejtjen "Mban impiant LPG sipas deklaratës së bashkangjitur së përgjegjësisë..." duke bashkangjitur dhe legalizuar Deklaratën e mësipërme të përgjegjësisë, dokument mbështetës i domosdoshëm për regjistrimin e automjetit.

  • MJETE TË REJA ME LËNG DJEGËSE POR EDHE ME LPG

Pronari i automjetit do të paraqesë te Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) para inspektimit të parë periodik një Çertifikatë të importuesit zyrtar të automjetit, në të cilën do të referohen përbërësit e sistemit LPG, të instaluar në automjetin, si dhe numrat e aprovimit të tij. Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) do t'i lëshojë një fotokopje të Çertifikatës së mësipërme palës së interesuar, e cila duhet ta paraqesë atë prapë te Qendra e Kontrollit Teknik (KTEO) në çdo inspektim periodik të mëtejshëm të automjetit.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.