INSPEKTIMI I MJETEVE TË RËNDA

SHËRBIMET

Inspektimi i mjeteve të rënda (autobuze dhe kamione me peshë bruto mbi 3,5t)

 • INSPEKTIMI VIZUAL

  Krahasim i të dhënave të automjetit / Sistemi i frenimit / Sistemi i drejtimit / Fushëpamja, Dritat e gjata dhe dritat e shkurtra/ Dritat të pozicionit para dhe mbrapa/ Dritat e sinjalizimit të anshëm/ Ndriçimi për mjetet e tonazhit të rëndë/ Dritat e shkurtra gjatë ditës/ Dritat e frenimit/ Dritat e sinjalit për ndryshim drejtimi / Dritat e sinjalit të alarmit/ Dritat e mjegullës/ Dritat e ngasjes së pasme/ Dritat e ndriçimit të targës / Reflektorët, sinjalizim për dukshmërinë dhe sinjalizim për mosdukshmërinë nga mbrapa / Llambat e posaçme të domosdoshme për pajisjet e ndriçimit / Akset / Rrotat dhe Gomat / Sistemi i Amortizimit / Shasia dhe aksesorët e shasisë / Kabina e drejtuesit & shasia e mjetit/ Aksesorë të tjerë

 • INSPEKTIMI I SISTEMIT TE FRENIMIT

  Testimi po kryhet në një njehsor frenimi ose, nëse kjo nuk është e mundur për arsye teknike, në një rrugë duke përdorur një regjistrues të ngadalësimit, në mënyrë që të përcaktohet raporti i frenimit në lidhje me masën maksimale të lejuar ose, në rastin e një gjysmë rimorkio, në lidhje me shumën e ngarkesave të lejueshme për çdo bosht.

  Gjatë testimit me frenometrin, vërehen të dhënat e mëposhtme: Performanca e përgjithshme të sistemit të frenimit Forcat e frenimit të aplikuara në çdo rrotë të të njëjtit bosht (frenimi njëkahësh) Varianca e forcave të frenimit gjatë rrotullimit të plotë e rrotës (ovaliteti) Performanca e frenave të dorës

 • INSPEKTIMI I KONVERGJENCËS– DIFERENCËS

  Me aparatet matëse të posaçme (instrumentin e matjes së pjerrësisë/ njehsorin e devijimit), kontrollohet drejtvendosja e rrotave të drejtimit.

 • INSPEKTIMI I DRITAVE

  Me përdorimin e fotometrit, përcaktohet nëse shenjëstrimi dhe intensiteti i dritave të shkurtra dhe të gjata janë brenda kufijve të specifikuar.

 • INSPEKTIMI I NIVELIT TË GAZRAVE TË SHKARKUARA

  Përmes analizuesit të gazrave të shkarkuara kontrollohet nëse shkarkimet e gazrave të automjeteve me benzinë ose me gaz tejkalojnë nivelet e specifikuara nga prodhuesi. Ndotësit që mat analizuesi i gazrave të shkarkuara janë: monoksidi i karbonit (CO), hidrokarburet (HC) si edhe koeficienti lambda (λ), i cili nuk është ndotës te automjetet me sisteme kontrollimi të avancuar të shkarkimeve të gazrave. Duke përdorur një ethalometër, kontrollohet nëse turbullira (K) e gazrave të shkarkimit të automjeteve me naftë tejkalon nivelin e lejuar nga vlerat e përcaktuara.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.

Mendimi juaj bëhet njohuria jonë!

Do të donim të dëgjonim mendimin tuaj për vizitën tuaj.