INSPEKTIMI I MJETEVE TË RËNDA

SHËRBIMET

Inspektimi i mjeteve të rënda (autobuze dhe kamione me peshë bruto mbi 3,5t)

 • INSPEKTIMI VIZUAL

  Krahasim i të dhënave të automjetit / Sistemi i frenimit / Sistemi i drejtimit / Fushëpamja, Dritat e gjata dhe dritat e shkurtra/ Dritat të pozicionit para dhe mbrapa/ Dritat e sinjalizimit të anshëm/ Ndriçimi për mjetet e tonazhit të rëndë/ Dritat e shkurtra gjatë ditës/ Dritat e frenimit/ Dritat e sinjalit për ndryshim drejtimi / Dritat e sinjalit të alarmit/ Dritat e mjegullës/ Dritat e ngasjes së pasme/ Dritat e ndriçimit të targës / Reflektorët, sinjalizim për dukshmërinë dhe sinjalizim për mosdukshmërinë nga mbrapa / Llambat e posaçme të domosdoshme për pajisjet e ndriçimit / Akset / Rrotat dhe Gomat / Sistemi i Amortizimit / Shasia dhe aksesorët e shasisë / Kabina e drejtuesit & shasia e mjetit/ Aksesorë të tjerë

 • INSPEKTIMI I SISTEMIT TE FRENIMIT

  Testimi po kryhet në një njehsor frenimi ose, nëse kjo nuk është e mundur për arsye teknike, në një rrugë duke përdorur një regjistrues të ngadalësimit, në mënyrë që të përcaktohet raporti i frenimit në lidhje me masën maksimale të lejuar ose, në rastin e një gjysmë rimorkio, në lidhje me shumën e ngarkesave të lejueshme për çdo bosht.

  Gjatë testimit me frenometrin, vërehen të dhënat e mëposhtme: Performanca e përgjithshme të sistemit të frenimit Forcat e frenimit të aplikuara në çdo rrotë të të njëjtit bosht (frenimi njëkahësh) Varianca e forcave të frenimit gjatë rrotullimit të plotë e rrotës (ovaliteti) Performanca e frenave të dorës

 • INSPEKTIMI I KONVERGJENCËS– DIFERENCËS

  Me aparatet matëse të posaçme (instrumentin e matjes së pjerrësisë/ njehsorin e devijimit), kontrollohet drejtvendosja e rrotave të drejtimit.

 • INSPEKTIMI I DRITAVE

  Me përdorimin e fotometrit, përcaktohet nëse shenjëstrimi dhe intensiteti i dritave të shkurtra dhe të gjata janë brenda kufijve të specifikuar.

 • INSPEKTIMI I NIVELIT TË GAZRAVE TË SHKARKUARA

  Përmes analizuesit të gazrave të shkarkuara kontrollohet nëse shkarkimet e gazrave të automjeteve me benzinë ose me gaz tejkalojnë nivelet e specifikuara nga prodhuesi. Ndotësit që mat analizuesi i gazrave të shkarkuara janë: monoksidi i karbonit (CO), hidrokarburet (HC) si edhe koeficienti lambda (λ), i cili nuk është ndotës te automjetet me sisteme kontrollimi të avancuar të shkarkimeve të gazrave. Duke përdorur një ethalometër, kontrollohet nëse turbullira (K) e gazrave të shkarkimit të automjeteve me naftë tejkalon nivelin e lejuar nga vlerat e përcaktuara.

Shërbime të tjera

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË LEHTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE ME DY RROTA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

INSPEKTIMI I AUTOMJETEVE TË RËNDA

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

ÇERTIFIKATË E KONTROLLIT TË SHKARKIMIT TË GAZRAVE

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI TEKNIK VULLNETAR

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI FILLESTAR I VEÇANTË PËR LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

KONTROLLI I VEÇANTË PAS ÇINSTALIMIT TË IMPIANTIT LPG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

INSPEKTIMI PERIODIK TEKNIK I AUTOMJETEVE LDG

Shërbimi i marrjes / dorëzimit

të mjetit për në dhe nga vendi juaj. Një përfaqësues do t'ju telefonojë për konfirmim dhe ditën / kohën e marrjes dhe dorëzimit.

Përgjegjësia sociale

Bashkëpunimi, përparësia, dashuria dhe vullneti mund të lëvizin tokën dhe qiellin... dhe të zbukurojnë gjëra të shumëllojshme.