ΕΛΕΓΧΟΣ ABS - ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος ABS - εκ των υστέρων τοποθέτηση

Μετά την τοποθέτηση του Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS) και την έκδοση βεβαίωσης καλής τοποθέτησης εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργείου και την βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή αντίστοιχα, διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ, που χαρακτηρίζεται ως διασκευή, προκειμένου να επαληθευτεί ότι το Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης τοποθετήθηκε στο όχημα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις δύο ανωτέρω βεβαιώσεις, και να εκδοθεί η βεβαίωση από το ΚΤΕΟ.

Δικαιολογητικά για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου διασκευής του οχήματος, λόγω της εκ των υστέρων τοποθέτησης, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του:

Υποβάλλει:

 • Αίτηση

  για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

 • Βεβαίωση

  καλής τοποθέτησης μετά των συνημμένων της (αναλυτικό σχεδιάγραμμα και την έγκριση τύπου θα αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο και θα συνοδεύει το ΣΑΠ)

 • Βεβαίωση

  καλής λειτουργίας εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή

Επιδεικνύει:

 • Την άδεια

  κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν το 2009

 • Το ισχύον

  Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις

 • Το αποδεικτικό

  στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο ειδικό τέλος για τη διενέργεια του ειδικού έλεγχου επιτρεπόμενης διασκευής οδικού οχήματος

 • Το πρωτότυπο

  τιμολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτησή του. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι το ΣΑΠ (RETROFIT KIT) είναι καινούργιο και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ( για τα κυκλοφορούντα) ή ο αριθμός πλαισίου για τα λοιπά.

Διενέργεια του ειδικού ελέγχου της εκ των υστέρων τοποθέτησης

 • Διενεργείται τεχνικός έλεγχος

  του συστήματος πέδησης του οχήματος

 • Διενεργείται έλεγχος επαλήθευσης:

  • Ότι το ελεγχόμενο όχημα

   είναι το περιγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας ή το πιστοποιητικό ταξινόμησής του και στις βεβαιώσεις καλής τοποθέτησης και καλής λειτουργίας.

  • Ότι το Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης

   που περιγράφεται και απεικονίζεται στις παραπάνω βεβαιώσεις, στο αναλυτικό σχεδιάγραμμα και την έγκριση τύπου έχει τοποθετηθεί στο όχημα, ότι τα δομικά του στοιχεία (όσα είναι οπτικά προσπελάσιμα) αναγνωρίζονται στο όχημα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν με τον τρόπο που δηλώνεται στη βεβαίωση καλής τοποθέτησης για κανονική λειτουργία του συστήματος. Στις περιπτώσεις συνδυασμών οχημάτων ελέγχεται και η λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυμ/νου επί του ρυμουλκού. Ο έλεγχος είναι οπτικός.

  • Ότι η ηλεκτρική συνδεσμολογία

   με ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο που περιγράφεται στις βεβαιώσεις καλής τοποθέτησης είναι τοποθετημένη στα οχήματα και είναι του περιγραφόμενου τύπου.

Εφόσον δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον τεχνικό έλεγχο του συστήματος πέδησης του οχήματος και κατά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, η βεβαίωση εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

Ο κάτοχος του οχήματος στο οποίο τοποθετήθηκε εκ των υστέρων Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης, καταθέτει τη βεβαίωση που εκδόθηκε από το ΚΤΕΟ σύμφωνα με τη διαδικασία στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας με την προσθήκη της παρατήρησης:

 • «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS » (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία).

 • «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ – ABS σε ..... ΑΞΟΝΑ» (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία) στις περιπτώσεις με μικτό σύστημα πέδησης.

Άλλες Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.