ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνητων οχημάτων

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος που χρησιμοποιεί υγραέριο (LPG) ως καύσιμο, το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής, φωτοαντίγραφο της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης της διασκευής του εγκαταστάτη μηχανικού.

Αν η ανωτέρω αρχική υπεύθυνη δήλωση, δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη συστημάτων υγραερίου, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο.

  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ LPG ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση αντικατάστασης ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή / ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, διεξάγεται εκ νέου ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής.

  • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ

Είναι δυνατή η ταξινόμηση των αυτοκινήτων που εισάγονται ως μεταχειρισμένα στη χώρα και χρησιμοποιούν καύσιμο LPG (με αντίστοιχη αναγραφή στο πιστοποιητικό τελωνείου), εφόσον έχει εκδοθεί έγκριση τύπου ή προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ότι το χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι LPG. Σε αυτή την περίπτωση και πριν τη διενέργεια του προβλεπομένου τεχνικού ελέγχου εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης. Στην αναφερόμενη δήλωση θα αναγράφονται αντί του αριθμού κυκλοφορίας το εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός τύπος και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος. Εφόσον τα εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν είναι κοινοποιημένα από τη Υπηρεσία μας, ο υπεύθυνος τεχνικός θα αναγράφει για κάθε εξάρτημα τα στοιχεία του (π.χ. εργοστάσιο - τύπος) εφόσον υφίστανται τέτοια. Στη συνέχεια προσκομίζεται το όχημα στο ΚΤΕΟ για τον τεχνικό έλεγχο. Το ΚΤΕΟ εκδίδει ΔΤΕ με την παρατήρηση «Φέρει συσκευή υγραεριοκίνησης σύμφωνα με την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση....» επισυνάπτοντας και επικυρώνοντας την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση που αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την ταξινόμηση του οχήματος.

  • ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ LPG

O κάτοχος του οχήματος, θα προσκομίζει στο ΚΤΕΟ, πριν την διενέργεια του πρώτου περιοδικού ελέγχου, βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα του οχήματος, στην οποία θα αναγράφονται τα εξαρτήματα του συστήματος υγραεριοκίνησης που είναι εγκατεστημένα στο όχημα, καθώς και οι αριθμοί έγκρισής τους. Το ΚΤΕΟ θα χορηγεί φωτοαντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος οφείλει να το προσκομίζει σε ΚΤΕΟ σε κάθε επόμενο περιοδικό έλεγχο του οχήματος.

Άλλες Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.