ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχικός ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης (έγκριση διασκευής λόγω εγκατάστασης συστήματος)

Μετά την εγκατάσταση σε όχημα συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, η διασκευή εγκρίνεται από ΚΤΕΟ.

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωσητου εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης.Η δήλωση της εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα εγκατάστασης.

Στην περίπτωση που η προσκόμιση του οχήματος για έλεγχο γίνει μετά την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, ειδοποιείται αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, διότι αυτή συνιστά αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος και πρέπει να δηλωθεί εντός μηνός.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση 

  για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής, Άδεια κυκλοφορίας, Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση, Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης.

  Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης

 • Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών και πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, από τις οποίες θα προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι καινούργια.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης, επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της και σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης, αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα.

Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου οχήματος με την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης διενεργούνται  από  το  ΚΤΕΟ  οι  ακόλουθοι έλεγχοι:

 • Ελέγχεται αν τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία για ένα σύστημα υγραερίου είναι εγκαταστημένα, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα και φέρουν τη σήμανση εξαρτήματος LPG, καθώς και αν κάθε δεξαμενή καυσίμου φέρει συγκολλημένη την υποχρεωτική επί αυτής πινακίδα σήμανσης με συγκεκριμένα στοιχεία, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα.
 • Ελέγχεται επίσης αν τα συστήματα, συσκευές και εξαρτήματα που προορίζονται για τη μετασκευή οχημάτων σε υγραεριοκίνητα είναι κοινοποιημένα από την Δ/νση Τεχνολογίας του ΥΠΥΜΕΔΙ.
 • Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης.
 • Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Εφόσον δεν παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των παραπάνω ελέγχων, χορηγείται πρακτικό έγκρισης της διασκευής το οποίο εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα,  ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευής οχήματος λόγω εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας:

το πρακτικό έγκρισης της διασκευής

την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας με την αναγραφή: χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και το υγραέριο LPG

Άλλες Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.