ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΦΘΟΡΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 24 Jun 2020

.

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του ισχύοντος ΔΤΕ, αυτό επανεκτυπώνεται από το ΚΤΕΟ που το έχει εκδώσει,κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη του οχήματος. Η επανεκτύπωση γίνεται σε νέο έντυπο, απαγορευόμενης της έκδοσης επικυρωμένου αντιγράφου από το αρχείο του ΚΤΕΟ έκδοσης.

Το επανεκτυπωμένο ΔΤΕ, υπογράφεται μόνο από τον υπάλληλο του ΚΤΕΟ που είχε εκδώσει το αρχικό ΔΤΕ και σε περίπτωση απουσίας του, από τον προϊστάμενο του ΚΤΕΟ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται με την σφραγίδα του ΚΤΕΟ. Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Επανεκτύπωση ταυτάριθμου ΔΤΕ, λόγω απώλειας ή φθοράς».

Είναι δυνατή η επανεκτύπωση όλων των παλαιότερων ΔΤΕ ενός οχήματος, από το ΚΤΕΟ που τα έχει εκδώσει, κατόπιν αίτησης του, κατά την τρέχουσα ημερομηνία, ιδιοκτήτη του οχήματος. Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Επανεκτύπωση ταυτάριθμου ΔΤΕ».

Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών δεν χορηγούνται στον κατά την τρέχουσα ημερομηνία, ιδιοκτήτη του οχήματος, αντίγραφα των παλαιότερων ΔΤΕ, αλλά βεβαίωση με τα στοιχεία των τεχνικών ελέγχων που έχει διενεργήσει το ΚΤΕΟ, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα ιδιοκτητών και προσκομιζόντων το όχημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να ανευρεθεί ΔΤΕ λόγω οριστικής παύσης λειτουργίας του ΚΤΕΟ που το εξέδωσε, τότε η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπαγόταν το ΚΤΕΟ, εκδίδει βεβαίωση με τα στοιχεία του τεχνικού ελέγχου που περιέχονται στο ΔΤΕ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να ανευρεθεί ΔΤΕ λόγω οριστικής παύσης λειτουργίας του ΚΤΕΟ που το εξέδωσε, τότε η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπαγόταν το ΚΤΕΟ, εκδίδει βεβαίωση με τα στοιχεία του τεχνικού ελέγχου που περιέχονται στο ΔΤΕ.
 
Επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ). Το ΕΣΤΕ αποτελεί μόνο ένα μέσο μακροσκοπικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ότι το όχημα υποβλήθηκε στον κατά το νόμο έλεγχο, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκαν σε αυτό σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
Το ΕΣΤΕ δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.
 
Στο ΕΣΤΕ αναγράφεται το έτος και προσδιορίζεται ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει το όχημα να προσκομιστεί για τον επόμενο περιοδικό έλεγχο. Επικολλάται, μετά το τέλος του ελέγχου, από τον αρμόδιο ελεγκτή του ΚΤΕΟ ή όπου προβλέπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, κατά τρόπο ώστε ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει να προσέλθει το όχημα για τον επόμενο έλεγχο να βρίσκεται στο άνω μέρος αυτού. Το προηγούμενο ΕΣΤΕ του οχήματος, εφ' όσον υπάρχει, αφαιρείται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ, πριν την έναρξη του ελέγχου.

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.