ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ 24 Jun 2020

.

Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου είναι αυτό που δεν έχει λήξει χρονικά η ισχύς του, συμπεριλαμβανομένης μίας (1) εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του Δ.Τ.Ε. και στο οποίο δεν σημειώνονται ελλείψεις ή σημειώνονται μόνο δευτερεύουσες ελλείψεις.

Εφόσον το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για τεχνικό έλεγχο καταβάλλεται το προβλεπόμενο από το νόμο πρόσθετο ειδικό τέλος για τη διενέργεια εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΓΩ COVID – 19

Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από 07-3-2020 έως και 3-5-2020, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας από την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του Δ.Τ.Ε.

Εξαιρούνται αποκλειστικά τα φορτηγά και λεωφορεία, αυτοκίνητα, οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Απαλλαγή απο το τέλος εκπρόθεσμου ελέγχου

Για λόγους ανωτέρας βίας εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που προσκομίζουν αυτά εκπρόθεσμα, εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό βρισκόταν εκτός της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, είναι προφανές ότι τα ανωτέρω περί μη υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου, ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος με την υποβολή στο ΚΤΕΟ δικαιολογητικών (με ταξιδιωτικά έγγραφα), αποδεικνύει την παραμονή του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματός του για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημά του βρίσκεται στη χώρα μας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος σε ΚΤΕΟ από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Τέλη εκπρόθεσμου έλεγχου Τέλη εκπρόθεσμου έλεγχου Μέγεθος αρχείου: 64 KB

Υπηρεσία Παραλαβής / Παράδοσης

αυτοκινήτου από και προς το χώρο σας. Ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για επιβεβαίωση και την μέρα/ώρα της παραλαβής και παράδοσης.

Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεργασία, η πρωτοπορία, η αγάπη και η θέληση μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό… και να ομορφύνουν πολλά πράγματα.

Η γνώμη σας, γίνεται γνώση μας!

Επιθυμούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, σχετικά με την επίσκεψή σας.